Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Ms. Thúy
Hotline:
0933.44.58.54

Bài 8: Numbers three and four

(Số 3 và số 4)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học "Numbers three and four" của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 8: Numbers three and four

Introducing 3 and 4.

Introducing 3 and 4.

Hey, look Starry! The children are reading. Let us count the number of boys.

Hey, look Starry! The children are reading. Let us count the number of boys.

1-2, hey Starry do you know how to count the next one?

1-2, hey Starry do you know how to count the next one?

Right, the next is three. This is what three look like.

Right, the next is three. This is what three look like.

Let us now count the number of girls. 1-2-3 and 4.

Let us now count the number of girls. 1-2-3 and 4.

There are 4 girls. Look at number 4 dancing about.

There are 4 girls. Look at number 4 dancing about.

So Starry, now you know that this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4.

So Starry, now you know that this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4.

Such pretty flowers in this vase! How many flowers are these?

Such pretty flowers in this vase! How many flowers are these?

Let us count them! 1-2-3, there are 3 flowers.

Let us count them! 1-2-3, there are 3 flowers.

Let us count the number of flowers in this vase! 1-2-3-4, there are 4 flowers.

Let us count the number of flowers in this vase! 1-2-3-4, there are 4 flowers.

Starry now we are friends with 1-2-3 and 4.

Starry now we are friends with 1-2-3 and 4.

Let us see if you are able to count using these friends.

Let us see if you are able to count using these friends.

Hey, look at this garden! How many children are there?1-2, there are 2 children.

Hey, look at this garden! How many children are there?1-2, there are 2 children.

Let us count the trees! 1, there is one tree.

Let us count the trees! 1, there is one tree.

How many birds do we see? 1-2-3-4, there are 4 birds.

How many birds do we see? 1-2-3-4, there are 4 birds.

Hey, look who is on the ground? There are some snails.

Hey, look who is on the ground? There are some snails.

Let us count to them! 1-2-3. There are 3 snails.

Let us count to them! 1-2-3. There are 3 snails.

Is it that fun Starry? I know you like coloring.

Is it that fun Starry? I know you like coloring.

Now look at these pictures. Color the pictures are shown by the numbers.

Now look at these pictures. Color the pictures are shown by the numbers.

Color 3 stars.1-2-3, 3 stars

Color 3 stars.1-2-3, 3 stars

Color 4 cherries.1-2-3-4, 4 cherries.

Color 4 cherries.1-2-3-4, 4 cherries.

Color 2 cars. 1-2, 2 cars.

Color 2 cars. 1-2, 2 cars.

Color 1 cup. 1, 1 cup.

Color 1 cup. 1, 1 cup.

Now, look at the number and draw lines or dots.

Now, look at the number and draw lines or dots.

Starry, are you ready? Good.

Starry, are you ready? Good.

Draw 3 lines.1-2-3, 3 lines.

Draw 3 lines.1-2-3, 3 lines.

Now you have to draw 2 dots. 1-2, 2 dots.

Now you have to draw 2 dots. 1-2, 2 dots.

That was great Starry!

That was great Starry!

There is another activity for you! Quickly look at these numbers again.1-2-3-4.

There is another activity for you! Quickly look at these numbers again.1-2-3-4.

These numbers are having some fun.

These numbers are having some fun.

Look at how they are standing. Let us read the numbers at their stand.

Look at how they are standing. Let us read the numbers at their stand.

3-1-2-4-3-1-2-4

3-1-2-4-3-1-2-4

3-2-4-1-3-4-1 and 2.

3-2-4-1-3-4-1 and 2.

Let us try this in another activity. After a number blinks, let us call out its name.

Let us try this in another activity. After a number blinks, let us call out its name.

Starry, are you ready? Let’s begin!

Starry, are you ready? Let’s begin!

4-1-3-2-1-4-2-3-2-4-3-1-2. Oh that was fun. See you soon for some more activity Starry.

4-1-3-2-1-4-2-3-2-4-3-1-2. Oh that was fun. See you soon for some more activity Starry.