Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Seasons

(Bốn mùa)

 

      Các em biết một năm có mấy mùa không? Trong một năm có 4 mùa đó các em, gồm: mùa Xuân, mùa Hạ (mùa

hè), mùa Thu, và mùa Đông. Mỗi mùa thì có một đặc sắc riêng như: mùa Xuân thì trăm hoa đua nở, chim hót véo

von, khí hậu ấm áp; còn mùa Hè thì nóng, khí hậu oi bức,....vậy thì trong tiếng Anh 4 mùa trên đọc như thế nào? 

              Spring (mùa Xuân) 

Summer (mùa Hè) 

             Autumn (mùa Thu)

Winter (mùa Đông)

Bài hát này các em sẽ được học thì hiện tại tiếp diễn: Thì hiện tại tiếp diễn (The present continuous) dùng để

diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm ở hiện tại.

Câu khẳng định:       S + be (am/is/are) + V-ing + (O)

Trong đó:    S: Subject hay còn gọi là Chủ ngữ của câu

                    be: Động từ này được chia thành am, is hoặc are tùy theo chủ ngữ

                    V_ing: Verb (động từ) thêm ing

                    O: Object (tân ngữ)

Ví dụ: Spring is warm, the flowers are blooming. (mùa Xuân thì ấm áp, trăm hoa đang đua nở)

                    O                  S           be     V_ing

Chúng ta đã nắm bắt được thì hiện tại tiếp diễn rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ các em cùng nhau hát bài

Seasons nhé!

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Seasons

Springtime is warm, the song birds are singing

Springtime is warm, the song birds are singing

Summer is hot, the bright sun is shining

Summer is hot, the bright sun is shining

Autumn is cool, the tree leaves are failing

Autumn is cool, the tree leaves are failing

Winter is cold, the north wind is blowing

Winter is cold, the north wind is blowing

Springtime is warm, the flowers are blooming

Springtime is warm, the flowers are blooming

Summer is hot, the fruit trees are riping

Summer is hot, the fruit trees are riping

Autumn is cool, the farmer are reaping

Autumn is cool, the farmer are reaping

Winter is cold, the snowflakes are falling

Winter is cold, the snowflakes are falling

Springtime is warm, we enjoy picnicking

Springtime is warm, we enjoy picnicking

Summer is hot, you enjoy your swimming

Summer is hot, you enjoy your swimming

Autumn is cool, he enjoys his hiking

Autumn is cool, he enjoys his hiking

Winter is cold, she enjoys her skating

Winter is cold, she enjoys her skating