Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Beauty And The Beast

(Người đẹp và quái vật)

 

      Ngày xưa có một ông thương gia giàu có có ba cô con gái. Một hôm phải đi công tác xa và hỏi các con muốn

gì. Cô thứ nhất và cô thứ hai muốn trang sức còn cô út tên là Belle muốn một bông hồng.

      Người cha đã đi nhưng trong khi vận chuyển hàng hóa tàu của ông gặp cướp biển và đã mất hết tài sản. Ông

bị lạc đến một tòa lâu đài. Ở đó ông được tiếp đãi rất chu đáo và đã ngủ một đêm tại đó. Sáng hôm sau ông ra

vườn tìm bông hồng cho Belle và bị quái thú phát hiện. Sau khi kể mọi chuyện quái thú ra lệnh phải đưa con gái út

đến nếu không ông sẽ bị giết. Về nhà thương gia kể lại mọi chuyện cho Belle và cô đã đến với quái thú. Lúc đầu

Belle rất sợ quái thú nhưng rồi quen dần và họ trở nên thân thiết với nhau...

       Nội dung cụ thể như thế nào, các em xem nhé!

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Beauty And The Beast

Once upon a time in a far-off country, a successful merchant lived in a lovely

Once upon a time in a far-off country, a successful merchant lived in a lovely

cottage in the forest with his two sons and two daughters.

cottage in the forest with his two sons and two daughters.

Whenever one of his ships came in to port, he would travel to town to sell

Whenever one of his ships came in to port, he would travel to town to sell

the goods that they brought back.

the goods that they brought back.

And every time, his children would ask him to bring things back for them

And every time, his children would ask him to bring things back for them

“I want a great sword, encrusted in jewels!” said his sons.

“I want a great sword, encrusted in jewels!” said his sons.

“I want a golden harp, with strings made from silk!” said one of his daughters.

“I want a golden harp, with strings made from silk!” said one of his daughters.

The oldest child, however never asked for anything.

The oldest child, however never asked for anything.

“I just want you to come home safely,” she would tell her father.

“I just want you to come home safely,” she would tell her father.

She was such a pretty young woman that her family took a simply calling

She was such a pretty young woman that her family took a simply calling

her Beauty. And this was a fitting name, for Beauty most liked all the beautiful

her Beauty. And this was a fitting name, for Beauty most liked all the beautiful

things in life: the sound of birds singing, a sweet line of poetry from a good book,

things in life: the sound of birds singing, a sweet line of poetry from a good book,

the smell of fresh flowers blooming…

the smell of fresh flowers blooming…

“Are you sure there is nothing I can bring you,” asked her father before he left.

“Are you sure there is nothing I can bring you,” asked her father before he left.

“The other children have asked for so much”

“The other children have asked for so much”

Beauty thought about it for a second before answering.

Beauty thought about it for a second before answering.

“I would love for you to bring me a rose,” she said.

“I would love for you to bring me a rose,” she said.

“We don’t have them here in the forest, and I do love the way they smell.”

“We don’t have them here in the forest, and I do love the way they smell.”

The merchant agreed with a smile, and giving his horse a kick, he was off.

The merchant agreed with a smile, and giving his horse a kick, he was off.

But when he got to town, he found out that his ship had been damaged in a bad

But when he got to town, he found out that his ship had been damaged in a bad

thunderstorm, and there were no goods to be sold.

thunderstorm, and there were no goods to be sold.

With no money for gift, he sadly decided to return home.

With no money for gift, he sadly decided to return home.

But soon the thunderstorm reached the land, engulfing everything in rain

But soon the thunderstorm reached the land, engulfing everything in rain

and wind and lightning.

and wind and lightning.

By the light of his lantern, the merchant saw a great castle in the distance,

By the light of his lantern, the merchant saw a great castle in the distance,

and decided to ask for shelter.

and decided to ask for shelter.

He was so tired that he didn’t notice that the storm mysteriously cleared

He was so tired that he didn’t notice that the storm mysteriously cleared

when he approached the castle.

when he approached the castle.

He found the front door open, and with no response to his calls, he entered.

He found the front door open, and with no response to his calls, he entered.

The palace was beautiful, but strangely empty. The merchant wandered into

The palace was beautiful, but strangely empty. The merchant wandered into

a room where a fire was burning and a chair was drawn up close to it.

a room where a fire was burning and a chair was drawn up close to it.

Exhausted, the man quickly fell into a deep sleep.

Exhausted, the man quickly fell into a deep sleep.

When he woke after several hours, his stomach was growling and he was

When he woke after several hours, his stomach was growling and he was

still alone, but someone had already set a plate of food in front of him.

still alone, but someone had already set a plate of food in front of him.

It had been nearly a full day since he last ate, so he grabbed the food, promising

It had been nearly a full day since he last ate, so he grabbed the food, promising

to thank his host later. He walked down to the garden, and found to his surprise

to thank his host later. He walked down to the garden, and found to his surprise

that the sun shone and the birds sang.

that the sun shone and the birds sang.

The merchant was delighted to see a hedge of roses lining the path towards

The merchant was delighted to see a hedge of roses lining the path towards

the stables, which reminded him of his promise to Beauty.

the stables, which reminded him of his promise to Beauty.

He had stopped to gather one when he was started by a strange noise

He had stopped to gather one when he was started by a strange noise

behind him. Turning around, he saw a fearsome and angry-looking Beast.

behind him. Turning around, he saw a fearsome and angry-looking Beast.

“Who said you could take my roses?” the Beast asked in a terrible voice.

“Who said you could take my roses?” the Beast asked in a terrible voice.

“Was it not enough that I fed you? This is how you show your gratitude,

“Was it not enough that I fed you? This is how you show your gratitude,

by stealing my flowers?”

by stealing my flowers?”

The merchant, terrified by these furious words, dropped the rose and threw

The merchant, terrified by these furious words, dropped the rose and threw

himself on his knees.

himself on his knees.

“Pardon me, noble sir,” he said. “I am truly grateful for your hospitality, and I didn’t

“Pardon me, noble sir,” he said. “I am truly grateful for your hospitality, and I didn’t

realize you would be offended by my talking such a little thing as a rose.”

realize you would be offended by my talking such a little thing as a rose.”

But the Beast’s anger was not lessened by this speech.

But the Beast’s anger was not lessened by this speech.

“You may be quite good with excuses and flattery,” he cried. “But that will not

“You may be quite good with excuses and flattery,” he cried. “But that will not

save you from the death you deserve.”

save you from the death you deserve.”

In despair, the merchant began to tell the Beast of all his misfortunes,

In despair, the merchant began to tell the Beast of all his misfortunes,

the reasons for his journey, and his daughter’s request.

the reasons for his journey, and his daughter’s request.

“A king’s ransom would hardly have paid for all that my other children asked,”

“A king’s ransom would hardly have paid for all that my other children asked,”

he said. “But I thought that I might at least take Beauty her rose. I beg you

he said. “But I thought that I might at least take Beauty her rose. I beg you

to forgive me, for I meant no harm.”

to forgive me, for I meant no harm.”

The Beast considered this for a moment. “I will forgive you on one condition,”

The Beast considered this for a moment. “I will forgive you on one condition,”

he said. “And that is that you will give me one of your daughters.”

he said. “And that is that you will give me one of your daughters.”

“Ah!” cried the merchant. “Even if I were cruel enough to save my own life

“Ah!” cried the merchant. “Even if I were cruel enough to save my own life

at the expense of one of my children’s what would I say to make her come here?”

at the expense of one of my children’s what would I say to make her come here?”

“You mustn’t force her to come,” answered the Beast. “See if any one of them is

“You mustn’t force her to come,” answered the Beast. “See if any one of them is

courageous enough to save your life. In one months, if none of your daughters

courageous enough to save your life. In one months, if none of your daughters

is willing to come, you must say goodbye to them forever and return alone.

is willing to come, you must say goodbye to them forever and return alone.

If you fail to keep your promise, I will come after you myself,” the Beast added grimly.

If you fail to keep your promise, I will come after you myself,” the Beast added grimly.

The merchant reluctantly accepted the offer, thinking none of his daughters

The merchant reluctantly accepted the offer, thinking none of his daughters

would agree to come to the castle.

would agree to come to the castle.

The Beast gave him a rose for Beauty and allowed him to leave.

The Beast gave him a rose for Beauty and allowed him to leave.

When he finally returned home, his children were upset that he didn’t have

When he finally returned home, his children were upset that he didn’t have

any gift for them. When he told them about the castle and the promise

any gift for them. When he told them about the castle and the promise

he made, his sons vowed to go to the castle and kill the Beast.

he made, his sons vowed to go to the castle and kill the Beast.

But then the children turned angrily to Beauty.

But then the children turned angrily to Beauty.

“You should have asked for something more sensible than a rose,”

“You should have asked for something more sensible than a rose,”

they complained bitterly.

they complained bitterly.

Poor Beauty felt terrible, “who could have guessed that a rose would cause

Poor Beauty felt terrible, “who could have guessed that a rose would cause

so much misery?” she said. “But since I was the one who asked for it, I should

so much misery?” she said. “But since I was the one who asked for it, I should

be the one to suffer for it. I’ll go back with my father to keep his promise.”

be the one to suffer for it. I’ll go back with my father to keep his promise.”

At first, her father and brothers, who loved her dearly, refused to let her go.

At first, her father and brothers, who loved her dearly, refused to let her go.

But Beauty had made up her mind. And when the day finally came, she

But Beauty had made up her mind. And when the day finally came, she

comforted her father as they traveled there together.

comforted her father as they traveled there together.

As they neared the castle, fireworks lit the sky before them.

As they neared the castle, fireworks lit the sky before them.

When they reached the avenue of orange trees, there were statues holding flaming

When they reached the avenue of orange trees, there were statues holding flaming

torches, and they could see the palace was illuminated from the roof to the

torches, and they could see the palace was illuminated from the roof to the

ground, with music sounding softly from the courtyard.

ground, with music sounding softly from the courtyard.

Beauty couldn’t help admiring all the wonderful things she saw.

Beauty couldn’t help admiring all the wonderful things she saw.

Once inside the castle, they found a fire burning and a table set with a delicious

Once inside the castle, they found a fire burning and a table set with a delicious

supper for two. They had hardly finished the meal when the sound of the Beast’s

supper for two. They had hardly finished the meal when the sound of the Beast’s

footsteps could be heard, and Beauty clung to her father in terror.

footsteps could be heard, and Beauty clung to her father in terror.

But when the Beast appeared, she greeted him respectfully.

But when the Beast appeared, she greeted him respectfully.

“Have you come willingly?” he asked Beauty, who told him that she had.

“Have you come willingly?” he asked Beauty, who told him that she had.

The Beast turned to the merchant. “Then you will leave, never to return again.”

The Beast turned to the merchant. “Then you will leave, never to return again.”

The Beast allowed the merchant to fill two trunks with gold and jewels, but then

The Beast allowed the merchant to fill two trunks with gold and jewels, but then

told him he must leave immediately.

told him he must leave immediately.

When her father was gone, Beauty began to cry. The Beast seemed agitated.

When her father was gone, Beauty began to cry. The Beast seemed agitated.

“Take whatever you need from the castle,” he growled, and left abruptly.

“Take whatever you need from the castle,” he growled, and left abruptly.

Beauty found her room and cried herself to sleep. She dreamt that she was

Beauty found her room and cried herself to sleep. She dreamt that she was

walking near a stream, when a young and handsome prince appeared.

walking near a stream, when a young and handsome prince appeared.

“You will be rewarded for all you have suffered,” the prince told her. “Do not

“You will be rewarded for all you have suffered,” the prince told her. “Do not

trust too much your eyes. No matter how I may be disguised, I love you dearly,

trust too much your eyes. No matter how I may be disguised, I love you dearly,

and in saving me from my cruel misery, you will find your own happiness.”

and in saving me from my cruel misery, you will find your own happiness.”

She awoke feeling better, and she set off to explore the palace.

She awoke feeling better, and she set off to explore the palace.

She wandered through rooms lined with mirrors, and others filled with books and

She wandered through rooms lined with mirrors, and others filled with books and

musical instruments. In one of them, she was surprised to find a bracelet with

musical instruments. In one of them, she was surprised to find a bracelet with

a picture of the prince that had been in her dreams, and she slipped it onto

a picture of the prince that had been in her dreams, and she slipped it onto

her arm with a smile, and imagined he would come rescue her.

her arm with a smile, and imagined he would come rescue her.

A moment later, the Beast greeted her at the doorway, he frightened her so

A moment later, the Beast greeted her at the doorway, he frightened her so

much that she could barely look at him, and she didn’t even notice the fine suit

much that she could barely look at him, and she didn’t even notice the fine suit

he wore. He asked her what she thought of the palace, and as they talked, she

he wore. He asked her what she thought of the palace, and as they talked, she

began to think he wasn’t nearly as terrible as he seemed.

began to think he wasn’t nearly as terrible as he seemed.

But when he got up to leave, the Beast asked gruffly, “Do you love me, Beauty?

But when he got up to leave, the Beast asked gruffly, “Do you love me, Beauty?

Without thinking, she said, “No, you’re a Beast!” and then looked down at her new bracelet.

Without thinking, she said, “No, you’re a Beast!” and then looked down at her new bracelet.

“Goodnight then, Beauty,” the Beast replied, as he ran off abruptly.

“Goodnight then, Beauty,” the Beast replied, as he ran off abruptly.

She was relieved that he didn’t attack her.

She was relieved that he didn’t attack her.

After that, the days took on a similar pattern. There were plenty of wonderful

After that, the days took on a similar pattern. There were plenty of wonderful

rooms and gardens in the palace to entertain her.

rooms and gardens in the palace to entertain her.

But every evening after supper, the Beast came to see her, and always before saying

But every evening after supper, the Beast came to see her, and always before saying

goodnight, he asked in his terrible voice, “Beauty, do you love me?”

goodnight, he asked in his terrible voice, “Beauty, do you love me?”

Beauty, thinking of the prince of her dreams, always answered politely, “No, Beast.”

Beauty, thinking of the prince of her dreams, always answered politely, “No, Beast.”

But the longer Beauty stayed at the castle, the less she was afraid of the Beast.

But the longer Beauty stayed at the castle, the less she was afraid of the Beast.

She began to notice that he was actually very polite when he came to see her,

She began to notice that he was actually very polite when he came to see her,

and even seemed to be a little nervous. After a while, it occurred to Beauty that

and even seemed to be a little nervous. After a while, it occurred to Beauty that

the Beast seemed more scared of her than she was of him.

the Beast seemed more scared of her than she was of him.

She also found that she began to enjoy spending time with the Beast.

She also found that she began to enjoy spending time with the Beast.

Beneath his fearsome looks, he was actually very thoughtful and caring.

Beneath his fearsome looks, he was actually very thoughtful and caring.

And she felt sad because each night when she refused to marry him, he went away so sorrowfully.

And she felt sad because each night when she refused to marry him, he went away so sorrowfully.

But at night her dreams of handsome prince soon made her forget about the

But at night her dreams of handsome prince soon made her forget about the

poor Beast. She concentrated all of her thoughts on what the prince had told her

poor Beast. She concentrated all of her thoughts on what the prince had told her

“Distrust all appearance, let your heart guide you instead of your eyes.”

“Distrust all appearance, let your heart guide you instead of your eyes.”

Beauty found that she was quite content at the castle with the Beast. But she also

Beauty found that she was quite content at the castle with the Beast. But she also

missed her family dearly, and wondered how she would ever find her prince.

missed her family dearly, and wondered how she would ever find her prince.

One night, seeing her looking very sad, the Beast asked what was the matter.

One night, seeing her looking very sad, the Beast asked what was the matter.

She told him she wished to see her home once more. Though the Beast seemed

She told him she wished to see her home once more. Though the Beast seemed

sadly distressed, to her surprise he said she could go home.

sadly distressed, to her surprise he said she could go home.

“It makes me sad to see you go,” said the Beast, in as soft a voice as she had

“It makes me sad to see you go,” said the Beast, in as soft a voice as she had

ever heard from him, “ but I want you to be happy.”

ever heard from him, “ but I want you to be happy.”

He handed her a beautiful ring, and said “If ever you choose to return, just put

He handed her a beautiful ring, and said “If ever you choose to return, just put

this ring on your finger and you will be back at my castle.”

this ring on your finger and you will be back at my castle.”

And with that, he left her alone.

And with that, he left her alone.

When Beauty arrived back home her family was overjoyed to see her.

When Beauty arrived back home her family was overjoyed to see her.

When she told her father about her dreams of the prince, the part about

When she told her father about her dreams of the prince, the part about

not trusting appearances made him stop and think about the Beast, and

not trusting appearances made him stop and think about the Beast, and

how he was so kind to them despite his appearance. But he was too overjoyed

how he was so kind to them despite his appearance. But he was too overjoyed

to have his daughter back, and the family went to celebrate.

to have his daughter back, and the family went to celebrate.

But although Beauty was glad to be back with her family, she also missed the castle,

But although Beauty was glad to be back with her family, she also missed the castle,

and its beautiful rooms, and even her talks with the Beast.

and its beautiful rooms, and even her talks with the Beast.

And she soon noticed that she did not dream of the prince anymore, instead,

And she soon noticed that she did not dream of the prince anymore, instead,

after a few weeks, she began to have a different dream.

after a few weeks, she began to have a different dream.

In it, she was wandering through the palace gardens when she heard groans

In it, she was wandering through the palace gardens when she heard groans

of pain from a nearby cave.

of pain from a nearby cave.

She ran over to find the Beast stretched out upon his side, looking weak and frail.

She ran over to find the Beast stretched out upon his side, looking weak and frail.

After having this dream for several nights, she became very worried about

After having this dream for several nights, she became very worried about

the Beast. She decided she should go back to the castle to check on him.

the Beast. She decided she should go back to the castle to check on him.

Despite protests from her family, she put the Beast’s ring onto her finger,

Despite protests from her family, she put the Beast’s ring onto her finger,

and she was magically transported back to the palace.

and she was magically transported back to the palace.

She called out for the Beast, but he didn’t come to her.

She called out for the Beast, but he didn’t come to her.

Finally she remembered the cave from her dream, and ran out to the gardens.

Finally she remembered the cave from her dream, and ran out to the gardens.

Looking around, she saw a familiar path and walked down it, coming to the very

Looking around, she saw a familiar path and walked down it, coming to the very

same cave she dreamed about.

same cave she dreamed about.

She ran inside, and found the Beast, lying motionless.

She ran inside, and found the Beast, lying motionless.

“Oh, he’s dead,”she cried bitterly. “I should never have left him alone here!”

“Oh, he’s dead,”she cried bitterly. “I should never have left him alone here!”

She wept and put her hands over her face, but then she heard the sound of the Beast moving.

She wept and put her hands over her face, but then she heard the sound of the Beast moving.

“Beauty?” he said weakly. “Oh, how you frightened me!” she cried.

“Beauty?” he said weakly. “Oh, how you frightened me!” she cried.

“I never knew how much I loved you until we were apart!”

“I never knew how much I loved you until we were apart!”

“Can you really love such an ugly creature?”, the Beast asked faintly.

“Can you really love such an ugly creature?”, the Beast asked faintly.

“Yes Beast, I love you more than anything else in this world!”

“Yes Beast, I love you more than anything else in this world!”

The Beast, suddenly sounding stronger and stronger, began to tell her story in a gentle voice:

The Beast, suddenly sounding stronger and stronger, began to tell her story in a gentle voice:

“When I was younger, a witch came to my castle. Seeing the warts on her face

“When I was younger, a witch came to my castle. Seeing the warts on her face

and her ugly green skin, I refused to let her in. So she put a curse on my entire

and her ugly green skin, I refused to let her in. So she put a curse on my entire

palace. Because I had judged her by her appearance, she turned me into

palace. Because I had judged her by her appearance, she turned me into

a terrible-looking Beast, and she said I would die unless I could earn the true

a terrible-looking Beast, and she said I would die unless I could earn the true

love of a good woman.”

love of a good woman.”

Beauty suddenly realized that she had heard this voice before.

Beauty suddenly realized that she had heard this voice before.

The Beast stood up, and he began to sparkle with light, until the light became

The Beast stood up, and he began to sparkle with light, until the light became

so bright that Beauty had to close her eyes. When she opened them, she saw

so bright that Beauty had to close her eyes. When she opened them, she saw

that the handsome prince from her dreams stood where the Beast was.

that the handsome prince from her dreams stood where the Beast was.

Hand in hand, the two left the cave, and found that the castle had come to life

Hand in hand, the two left the cave, and found that the castle had come to life

with lights and music, and in the sky, in letters all made of fireflies, was written:

with lights and music, and in the sky, in letters all made of fireflies, was written:

“Long live the Prince and his Bride.”

“Long live the Prince and his Bride.”