Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

The Fox and the Crow

(Cáo và Quạ)

 

      Ở một khu rừng nọ có một con quạ tinh ranh. Một hôm quạ ta tìm thấy một miếng thịt ngon và gắp bay về tổ. trên

đường về tổ quạ gặp con cáo, con cáo nói những câu nịnh hót làm cho con quạ mất cảnh giác và rồi làm rơi miếng

thịt xuống đất. Cáo liền chạy đến cắp lấy miếng thịt chạy mất....

      Nội dung như thế nào, các em xem nhé!

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

The Fox and the Crow

One day, Mr. Fox took a walk in the woods.

One day, Mr. Fox took a walk in the woods.

It was a fine, bright morning.

It was a fine, bright morning.

“Lalalala. What a wonderful day!

“Lalalala. What a wonderful day!

I love the fresh air. I love the blue sky.

I love the fresh air. I love the blue sky.

Lalalala. What a wonderful day!”

Lalalala. What a wonderful day!”

The happy Fox was singing and dancing.

The happy Fox was singing and dancing.

Mr. Fox looked up at the sky just as Ms. Crow flew by.

Mr. Fox looked up at the sky just as Ms. Crow flew by.

“Look! A crow! She has a piece of cheese.

“Look! A crow! She has a piece of cheese.

Umm… I love cheese! It looks delicious!”

Umm… I love cheese! It looks delicious!”

Ms. Crown landed on a tree branch.

Ms. Crown landed on a tree branch.

“Sniff, sniff. That smells great!

“Sniff, sniff. That smells great!

I want that piece of cheese. But how?

I want that piece of cheese. But how?

Aha! Yes, I’ve got an idea!”

Aha! Yes, I’ve got an idea!”

Mr. Fox had a plan to get Ms. Crow’s cheese.

Mr. Fox had a plan to get Ms. Crow’s cheese.

Mr. Fox walked towards the tree.

Mr. Fox walked towards the tree.

“Good day, Ms. Crow. I am Mr. Fox.

“Good day, Ms. Crow. I am Mr. Fox.

Nice to meet you. It’s a beautiful day, isn’t it?”

Nice to meet you. It’s a beautiful day, isn’t it?”

Ms. Crow said nothing.

Ms. Crow said nothing.

“Oh! You look beautiful. You look very beautiful today.

“Oh! You look beautiful. You look very beautiful today.

You are the most beautiful bird.”

You are the most beautiful bird.”

Ms. Crow puffed herself up with pride.

Ms. Crow puffed herself up with pride.

Mr. Fox continued. “What lovely feathers!

Mr. Fox continued. “What lovely feathers!

Your feathers are very attractive.

Your feathers are very attractive.

How bright your eyes are!

How bright your eyes are!

Your eyes are very attractive, too.”

Your eyes are very attractive, too.”

Ms. Crow became proud and happy.

Ms. Crow became proud and happy.

And Mr. Fox went on.

And Mr. Fox went on.

“You are the queen of all birds.

“You are the queen of all birds.

Yes, you are. You must have a beautiful voice.

Yes, you are. You must have a beautiful voice.

Let me hear a sweet song. Please, queen of all birds.”

Let me hear a sweet song. Please, queen of all birds.”

Ms. Crow thought. “The fox could be right.

Ms. Crow thought. “The fox could be right.

Who is the queen of all birds? I am.

Who is the queen of all birds? I am.

Who is the most beautiful bird? Of course I am.

Who is the most beautiful bird? Of course I am.

Look at my lovely feathers. How glossy they are!”

Look at my lovely feathers. How glossy they are!”

Ms. Crow opened her beak to sing.

Ms. Crow opened her beak to sing.

“CAW-CAW-C-CAW-W-W” The cheese fell down.

“CAW-CAW-C-CAW-W-W” The cheese fell down.

Poor Ms. Crow watched the piece of cheese drop, drop, drop, and drop.

Poor Ms. Crow watched the piece of cheese drop, drop, drop, and drop.

It didn’t stop until it popped into Mr. Fox’s mouth.

It didn’t stop until it popped into Mr. Fox’s mouth.

“What a silly crow! You are the most stupid bird!

“What a silly crow! You are the most stupid bird!

And it was the most delicious cheese!

And it was the most delicious cheese!

Thanks for the cheese, Ms. Silly Crow. Hahahaha!”

Thanks for the cheese, Ms. Silly Crow. Hahahaha!”

And he ran off into the woods.

And he ran off into the woods.