Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

The six blind men and the elephant

(Sáu ông thầy bói và con voi)

 

      Nhân buổi ế hàng, sáu ông thầy bói nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó

như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng

lại để cùng xem. Thầy thì sờ voi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi.

      Nội dung cụ thể như thế nào các bé xem nhé!

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

The six blind men and the elephant

One upon a time, there were six blind men.

One upon a time, there were six blind men.

They lived in a town in India. They thought they were very clever.

They lived in a town in India. They thought they were very clever.

“ I am very smart.” “ I am smarter than you.”

“ I am very smart.” “ I am smarter than you.”

“ No, I am the smartest man in this town.”

“ No, I am the smartest man in this town.”

Every day, they argued with each other.

Every day, they argued with each other.

One day, an elephant came into town.

One day, an elephant came into town.

The blind men did not know what an elephant looked like.

The blind men did not know what an elephant looked like.

But, they could smell it and they could hear it.

But, they could smell it and they could hear it.

“ Wow! It’s a very big elephant!” a little girl said.

“ Wow! It’s a very big elephant!” a little girl said.

“ An elephant?” “ What is this animal like?”

“ An elephant?” “ What is this animal like?”

they said.

they said.

Each man touched a different part of the elephant.

Each man touched a different part of the elephant.

The first man touched the elephant’s body.

The first man touched the elephant’s body.

It felt hard, big and wide.

It felt hard, big and wide.

“An elephant is like a wall.” He said.

“An elephant is like a wall.” He said.

The second man touched one of the elephant’s tusks.

The second man touched one of the elephant’s tusks.

It felt smooth and hard and sharp.

It felt smooth and hard and sharp.

“No, it’s not like a wall. An elephant is like a spear,”

“No, it’s not like a wall. An elephant is like a spear,”

he said.

he said.

The third man touched the elephant’s trunk.

The third man touched the elephant’s trunk.

It felt long and thin and wiggly.

It felt long and thin and wiggly.

“No! An elephant is not like a wall. It is not like a spear, either.

“No! An elephant is not like a wall. It is not like a spear, either.

An elephant is like a snake,” he said.

An elephant is like a snake,” he said.

The fourth man touched one of the legs.

The fourth man touched one of the legs.

It felt thick and rough and hard and round.

It felt thick and rough and hard and round.

“No! An elephant is not like a wall. It is not like a spear or a snake, either.

“No! An elephant is not like a wall. It is not like a spear or a snake, either.

An elephant is like a big tree,” he said.

An elephant is like a big tree,” he said.

The fifth man touched one of the elephant’s ears.

The fifth man touched one of the elephant’s ears.

It felt thin and it moved.

It felt thin and it moved.

“No, no! An elephant is not like a wall.

“No, no! An elephant is not like a wall.

It is not like a spear or a snake or a tree.

It is not like a spear or a snake or a tree.

An elephant is like a fan,” he said.

An elephant is like a fan,” he said.

The sixth man touched the elephant’s tail.

The sixth man touched the elephant’s tail.

It felt long and thin and strong.

It felt long and thin and strong.

“You’re wrong! An elephant is not like a wall.

“You’re wrong! An elephant is not like a wall.

It is not like a spear or a snake or a tree or a fan.

It is not like a spear or a snake or a tree or a fan.

An elephant is like a rope,” he said.

An elephant is like a rope,” he said.

The six men still argued together. “It’s like a wall!”

The six men still argued together. “It’s like a wall!”

“No, it isn’t! It’s like a spear!”

“No, it isn’t! It’s like a spear!”

“No, it isn’t! It’s like a snake!”

“No, it isn’t! It’s like a snake!”

"No, it isn’t! It’s like a tree!”

"No, it isn’t! It’s like a tree!”

"No, it isn’t! It’s like a fan!”

"No, it isn’t! It’s like a fan!”

"No, it isn’t! It’s like a rope!”

"No, it isn’t! It’s like a rope!”

They did not agree.

They did not agree.

A little girl also heard them and said,

A little girl also heard them and said,

“Huh! You are not very clever. You did not feel the whole animal.

“Huh! You are not very clever. You did not feel the whole animal.

You just felt part of it!

You just felt part of it!

But, I know what you are talking about.

But, I know what you are talking about.

It’s an ELEPHANT! Hahahaha!”

It’s an ELEPHANT! Hahahaha!”