Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Colors and description

(màu sắc và sự mô tả)

 

      Bài học này chỉ cho các em ngoài biết về màu sắc mà còn biết mô tả một vật có màu sắc là màu gì và nói như

thế nào cho đúng. 

Ví dụ: khi nói quả táo màu đỏ, thì các em sẽ nói a red apple 

           khi nói con ếch màu xanh, thì các em sẽ nói a green frog 

      Trong bài này các em cần nhớ câu hỏi hỏi về màu sắc của một vật hay con vật thì người ta thường hay nói theo

cấu trúc What color is + Vật hay Con vật cần hỏi màu sắc

Ví dụ:    What color is the frog    (con ếch màu gì?)

trả lời    a green frog  (con ếch màu xanh)

 

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!