Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 13: Conjunctions

(liên từ)

 

Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.

1. Phân loại: Liên từ được chia làm hai loại chính:

a. Đẳng lập (song song):

      Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề

ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ...):

Ví dụ: He and I are students.

          She is beautiful and kind.

b. Liên từ phụ thuộc:

Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với

mệnh đề chính trong câu.

2. Những liên từ Đẳng lập (song song):

Những liên từ Đẳng lập gồm:

AND  (.....và....)

Ví dụ:   She is a good and loyal wife.            

BOTH ... AND (....cả.......và.....)

Ví dụ: They learn both English and French.

AS WELL AS (.....cũng như.....)

Ví dụ: He has experience as well as knownledge.

NOT ONLY ... BUT (ALSO) (....không chỉ ......mà còn....)

Ví dụ: He learns not only English but (also) Chinese.       

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!