Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 11: Numbers six and seven

(Số 6 và số 7)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học "Numbers six and seven" của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 11: Numbers six and seven

Introducing 6 and 7.

Introducing 6 and 7.

Starry, do you remember the poem.

Starry, do you remember the poem.

One, two buckle my shoes.

One, two buckle my shoes.

Three, four shut the door.

Three, four shut the door.

Five, six pick up sticks.

Five, six pick up sticks.

The number six. How do we reach that number? We go 1-2-3-4-5 and 6.

The number six. How do we reach that number? We go 1-2-3-4-5 and 6.

Now, raise hand up and count with me!

Now, raise hand up and count with me!

begin 1-2-3-4-5 now let’s have 6. I got it.

begin 1-2-3-4-5 now let’s have 6. I got it.

Let us do it again.1-2-3-4-5-6. Good, Starry!

Let us do it again.1-2-3-4-5-6. Good, Starry!

You have just count this to the number 6.

You have just count this to the number 6.

Starry, here are some sticks.

Starry, here are some sticks.

Shall we count them together Starry?1-2-3-4-5-6,6 sticks.

Shall we count them together Starry?1-2-3-4-5-6,6 sticks.

Now back to the poem, Starry.

Now back to the poem, Starry.

Five, six pick up the sticks.

Five, six pick up the sticks.

Seven, eight lay them straight.

Seven, eight lay them straight.

Raise hand up. Let us count on us fingers Starry!

Raise hand up. Let us count on us fingers Starry!

1-2-3-4-5-6 and the next number is 7.

1-2-3-4-5-6 and the next number is 7.

Good Starry. Now you have learnt to count till 7.

Good Starry. Now you have learnt to count till 7.

Here are the six sticks again Starry!

Here are the six sticks again Starry!

I will now add one more to them.

I will now add one more to them.

Now, how many sticks do we have? 1-2-3-4-5-6-7, 7 sticks.

Now, how many sticks do we have? 1-2-3-4-5-6-7, 7 sticks.

Let us put them all in the straight line.1-2-3-4-5-6-7 sticks.

Let us put them all in the straight line.1-2-3-4-5-6-7 sticks.

Look at these pots Starry!

Look at these pots Starry!

We have 1-2-3-4-5-6, 6 pots each having different coloured flowers.

We have 1-2-3-4-5-6, 6 pots each having different coloured flowers.

Let us count the number of red flowers.1-2-3-4-5-6,6 red flowers.

Let us count the number of red flowers.1-2-3-4-5-6,6 red flowers.

Now the blue one.1-2-3-4-5-6-7, 7 blue flowers.

Now the blue one.1-2-3-4-5-6-7, 7 blue flowers.

Shall we count these beautiful orange one? 1-2-3-4-5-6, 6 orange flowers.

Shall we count these beautiful orange one? 1-2-3-4-5-6, 6 orange flowers.

What about these white one? 1-2-3-4-5-6, 6 again, 6 white flowers.

What about these white one? 1-2-3-4-5-6, 6 again, 6 white flowers.

Here are the yellow flowers.

Here are the yellow flowers.

Start counting Starry.1-2-3-4-5-6-7,7 yellow flowers.

Start counting Starry.1-2-3-4-5-6-7,7 yellow flowers.

And now finally, these purple flowers.1-2-3-4-5-6, 6 purple flowers.

And now finally, these purple flowers.1-2-3-4-5-6, 6 purple flowers.

Excellent Starry! You have learn the number 6 and 7.

Excellent Starry! You have learn the number 6 and 7.

Let’s do an activity together!

Let’s do an activity together!

Click on the card that has 6 objects on it.

Click on the card that has 6 objects on it.

1-2-3 balloons not 6.

1-2-3 balloons not 6.

1-2-3-4-5-6, yes 6 balls.

1-2-3-4-5-6, yes 6 balls.

1-2-3-4-5-6-7-8 butterflies not 6.

1-2-3-4-5-6-7-8 butterflies not 6.

1-2-3-4-5-6, yes 6 bows.

1-2-3-4-5-6, yes 6 bows.

1-2 kites not 6.

1-2 kites not 6.

1-2-3-4-5 bees not 6.

1-2-3-4-5 bees not 6.

And finally 1-2-3-4-5-6, 6 cars.

And finally 1-2-3-4-5-6, 6 cars.

Now Starry, all the cards have either six or seven objects on them.

Now Starry, all the cards have either six or seven objects on them.

Below each card are the numbers 6 or 7. You have click on the correct number.

Below each card are the numbers 6 or 7. You have click on the correct number.

Shall we begin!

Shall we begin!

1-2-3-4-5-6-7 birds, correct number is 7.

1-2-3-4-5-6-7 birds, correct number is 7.

1-2-3-4-5-6 ants, the number is 6.

1-2-3-4-5-6 ants, the number is 6.

1-2-3-4-5-6 bugs, the number is 6.

1-2-3-4-5-6 bugs, the number is 6.

1-2-3-4-5-6-7 worms, the number is 7.

1-2-3-4-5-6-7 worms, the number is 7.

1-2-3-4-5-6 bees, the number is 6.

1-2-3-4-5-6 bees, the number is 6.

1-2-3-4-5-6 spiders ,the number is 6.

1-2-3-4-5-6 spiders ,the number is 6.

Wasn’t that fun Starry?

Wasn’t that fun Starry?

You have now learnt 2 new numbers 6 and 7.

You have now learnt 2 new numbers 6 and 7.