Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 12: Numbers eight, nine and ten

(Số 8, 9 và số 10)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học "Numbers eight, nine and ten" của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 12: Numbers eight, nine and ten

Introducing 8, 9 and 10.

Introducing 8, 9 and 10.

Starry, let us revise a counting poem together.

Starry, let us revise a counting poem together.

One, two buckle my shoes.

One, two buckle my shoes.

Three, four shut the door.

Three, four shut the door.

Five, six pick up sticks.

Five, six pick up sticks.

Seven, eight lay them straight.

Seven, eight lay them straight.

Good… Starry, here are some sticks. Shall we count them together!

Good… Starry, here are some sticks. Shall we count them together!

1-2-3-4-5-6-7-8 sticks. So the number after 7 is 8.

1-2-3-4-5-6-7-8 sticks. So the number after 7 is 8.

Now Starry, let’s count on our fingers up to 8.

Now Starry, let’s count on our fingers up to 8.

Raise hand up, begin.

Raise hand up, begin.

1-2-3-4-5, left hand, 6-7 and 8. Good, you have learnt to count to 8.

1-2-3-4-5, left hand, 6-7 and 8. Good, you have learnt to count to 8.

Look at this line of hens Starry! Let us count them together!

Look at this line of hens Starry! Let us count them together!

1-2-3-4-5-6-7-8-9 hens. The number after 8 is 9.

1-2-3-4-5-6-7-8-9 hens. The number after 8 is 9.

Shall we count up to 9 on our fingers Starry!

Shall we count up to 9 on our fingers Starry!

1-2-3-4-5-6-7-8-9. Wait Starry, here comes one more big fat hen.

1-2-3-4-5-6-7-8-9. Wait Starry, here comes one more big fat hen.

Shall we count all the hens together again. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 and 10 hens.

Shall we count all the hens together again. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 and 10 hens.

Very good Starry. You have learnt to count to 10.

Very good Starry. You have learnt to count to 10.

And now, on our fingers.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 excellent Starry.

And now, on our fingers.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 excellent Starry.

Let us now do an activity together.

Let us now do an activity together.

Here is the picture tell to under the sea.

Here is the picture tell to under the sea.

You have to look the picture and match the numbers along side.

You have to look the picture and match the numbers along side.

Let’s begin with the jelly fish.1-2-3-4-5-6-7-8-9 and 10, 10 jelly fish.

Let’s begin with the jelly fish.1-2-3-4-5-6-7-8-9 and 10, 10 jelly fish.

Now, the sea weeds 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 9 sea weeds.

Now, the sea weeds 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 9 sea weeds.

Next, the fish. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 10 fishes.

Next, the fish. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 10 fishes.

Now, the shells. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 9 shells.

Now, the shells. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 9 shells.

Crabs. 1-2-3-4-5-6-7 and 8, 8 crabs.

Crabs. 1-2-3-4-5-6-7 and 8, 8 crabs.

And finally, let’s count the starfish. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 and 10 starfish.

And finally, let’s count the starfish. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 and 10 starfish.

You have now learnt three new numbers 8-9 and 10 Starry.

You have now learnt three new numbers 8-9 and 10 Starry.

So you’re able to count from 1 to 10.

So you’re able to count from 1 to 10.