Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 4: More and Less

(Nhiều hơn và ít hơn)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản trong bài học "More and less"

fish                                                    tank  

more fishes                                        less fishes

shell                                                          the water plants 

the oxygen bubbles                             starfish 

frog                                                     bird 

flower                                                            butterfly

Nào Cô và các em cùng nhau học qua video sau nhé!

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 4: More and Less

Starry, what have you done?

Starry, what have you done?

Why have you put so many fishes into this tank? It’s very crowded.

Why have you put so many fishes into this tank? It’s very crowded.

And this tank has just a few fishes.

And this tank has just a few fishes.

When we look at the two tanks Starry, this tank has more fishes and in this tank the fishes are less as compare to that tank

When we look at the two tanks Starry, this tank has more fishes and in this tank the fishes are less as compare to that tank

More fishes – less fishes.

More fishes – less fishes.

But Starry, the tank with more fishes has less shells in it, one – two shells. Only two shells.

But Starry, the tank with more fishes has less shells in it, one – two shells. Only two shells.

Oh… And the tank with less fishes has more shells in it, one – two – three – four shells.

Oh… And the tank with less fishes has more shells in it, one – two – three – four shells.

More shells Starry. Less shells – more shells.

More shells Starry. Less shells – more shells.

Even the water plants are different Starry.

Even the water plants are different Starry.

This tank has more plants in it. In this tank, the plants are much less.

This tank has more plants in it. In this tank, the plants are much less.

More plants – less plants. Starry, you are smart!

More plants – less plants. Starry, you are smart!

I forgot the oxygen bubbles.

I forgot the oxygen bubbles.

This tank has more bubble in it.

This tank has more bubble in it.

And this tank has less bubbles.

And this tank has less bubbles.

More bubbles – less bubbles.

More bubbles – less bubbles.

Starry, there is another way to find out the different between more and less.

Starry, there is another way to find out the different between more and less.

Look at this board.

Look at this board.

On this side, there are 1-2-3-4-5 fish. On the other side, there are 1-2 fish.

On this side, there are 1-2-3-4-5 fish. On the other side, there are 1-2 fish.

Now, let’s form 1 to 1 pair. 1 fish to 1 fish.

Now, let’s form 1 to 1 pair. 1 fish to 1 fish.

The second fish to the next fish.

The second fish to the next fish.

Now, we still have three unpaired fish on this side.

Now, we still have three unpaired fish on this side.

So we say, more fish and less fish.

So we say, more fish and less fish.

Now, here are some starfish.

Now, here are some starfish.

We have 1-2-3-4 starfish on one side.

We have 1-2-3-4 starfish on one side.

And 1-2-3-4 starfish in the other side.

And 1-2-3-4 starfish in the other side.

Let make 1 to 1 pair Starry.

Let make 1 to 1 pair Starry.

Look, there are no extra starfish.

Look, there are no extra starfish.

The star fish on both sides are the same.

The star fish on both sides are the same.

So we say, “Both sides have equal starfish.”

So we say, “Both sides have equal starfish.”

And here Starry are some shells.

And here Starry are some shells.

1-2 shells and 1-2-3-4 shells. Let’s make the 1 to 1 pairs.

1-2 shells and 1-2-3-4 shells. Let’s make the 1 to 1 pairs.

We have two shells remaining on this side, Starry.

We have two shells remaining on this side, Starry.

So we say, less shells – more shells.

So we say, less shells – more shells.

Let’s do other activities together.

Let’s do other activities together.

See, which side has more and which side has less objects.

See, which side has more and which side has less objects.

1-2-3-4-5-6 frogs.

1-2-3-4-5-6 frogs.

1-2-3 frogs.

1-2-3 frogs.

This side that has 6 frogs Starry, has more frogs.

This side that has 6 frogs Starry, has more frogs.

And this side with three has less frogs.

And this side with three has less frogs.

And now birds. 1-2-3 birds. 1-2 birds. More birds – less birds.

And now birds. 1-2-3 birds. 1-2 birds. More birds – less birds.

Here we have some flowers Starry. 1-2-3-4-5 flowers. 1-2-3-4-5 flowers.

Here we have some flowers Starry. 1-2-3-4-5 flowers. 1-2-3-4-5 flowers.

Starry, here the number of flowers on both side is the same.

Starry, here the number of flowers on both side is the same.

And now, some butterflies. 1-2-3 butterflies.

And now, some butterflies. 1-2-3 butterflies.

1-2-3-4 butterflies. Less butterflies – more butterflies.

1-2-3-4 butterflies. Less butterflies – more butterflies.

So Starry, you have now learned to identify more and less.

So Starry, you have now learned to identify more and less.

More means a lot of objects.

More means a lot of objects.

Less mean a few objects.

Less mean a few objects.