Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 9: Numbers zero and five

(Số 0 và số 5)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học "Numbers zero and five" của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 9: Numbers zero and five

Introducing 0 and 5.

Introducing 0 and 5.

Hi, Starry. Let’s see some magic. Look at this hat.

Hi, Starry. Let’s see some magic. Look at this hat.

See, it is empty. There is nothing in the hat.

See, it is empty. There is nothing in the hat.

Ah-bra-ca-da-bra-gialy-gialy-too.

Ah-bra-ca-da-bra-gialy-gialy-too.

Hey, where do so many bunnies come from?

Hey, where do so many bunnies come from?

Let us count them.1-2-3-4.

Let us count them.1-2-3-4.

Hey Starry! Why do you stop counting?

Hey Starry! Why do you stop counting?

You must be worry what number comes after 4!

You must be worry what number comes after 4!

After 4 comes the number 5.

After 4 comes the number 5.

So now we have 5 bunnies out of magic.

So now we have 5 bunnies out of magic.

Starry, do you remember that sometimes back the hat was empty?

Starry, do you remember that sometimes back the hat was empty?

There was no bunny in the hat, right?

There was no bunny in the hat, right?

Do you know that there is the number to tell you that we use a friend 0.

Do you know that there is the number to tell you that we use a friend 0.

So we say that there were zero bunnies in the hat. And now we have 5 bunnies.

So we say that there were zero bunnies in the hat. And now we have 5 bunnies.

Hey, look at this hand, count the fingers on this hand.

Hey, look at this hand, count the fingers on this hand.

1-2-3-4-5, the hand has 5 fingers.

1-2-3-4-5, the hand has 5 fingers.

Now let us curl back the fingers one by one.1-2-3-4-5.

Now let us curl back the fingers one by one.1-2-3-4-5.

We have curled our fingers to form a fist.

We have curled our fingers to form a fist.

Now tell me Starry, how many fingers are stretched out?

Now tell me Starry, how many fingers are stretched out?

You are right Starry, zero fingers are stretched out.

You are right Starry, zero fingers are stretched out.

Some delicious fruits are kept on the table.

Some delicious fruits are kept on the table.

Let us count the apples! 1-2-3-4-5, there are 5 apples.

Let us count the apples! 1-2-3-4-5, there are 5 apples.

How many oranges do we see? 1-2-3, there are 3 oranges.

How many oranges do we see? 1-2-3, there are 3 oranges.

How many watermelons are there? 1, There is 1 watermelon.

How many watermelons are there? 1, There is 1 watermelon.

Now let us count the cherries!1-2-3-4, there are 4 cherries!

Now let us count the cherries!1-2-3-4, there are 4 cherries!

Lastly, let us count the bananas! 1-2, there are 2 bananas.

Lastly, let us count the bananas! 1-2, there are 2 bananas.

Starry, how many pineapples do we see?

Starry, how many pineapples do we see?

There are no pineapples kept. So there are zero pineapples.

There are no pineapples kept. So there are zero pineapples.

It was fun knowing zero and 5. See you next time!

It was fun knowing zero and 5. See you next time!