Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 1: Solid shapes

(Hình học dạng khối)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản trong bài học Solid shapes của môn Toán bằng Tiếng anh để biết các dạng hình học khối sẽ nói như thế nào nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 1: Solid shapes

Shapes of solids – cube, cylinder, cone, sphere.

Shapes of solids – cube, cylinder, cone, sphere.

Starry, are we having a party today?

Starry, are we having a party today?

Balloons, party hats, presents, ice-creams even a cake.

Balloons, party hats, presents, ice-creams even a cake.

Look at these party hats Starry!

Look at these party hats Starry!

They are of different shapes.

They are of different shapes.

This one is in the shape of the cube. C-u-b-e, cube.

This one is in the shape of the cube. C-u-b-e, cube.

And this Starry, is a cone. C-o-n-e.

And this Starry, is a cone. C-o-n-e.

And what about this one Starry?

And what about this one Starry?

You don’t know this shape. It is a cylinder. C-y-l-i-n-d-e-r.

You don’t know this shape. It is a cylinder. C-y-l-i-n-d-e-r.

Oh… more shape Starry, the cake is in the shape of the cube.

Oh… more shape Starry, the cake is in the shape of the cube.

And these presents, this is a cube.

And these presents, this is a cube.

And this one is in cylinder.

And this one is in cylinder.

Starry, don’t you want to know what this shape is.

Starry, don’t you want to know what this shape is.

This ball is shape of the sphere. S-p-h-e-r-e, sphere.

This ball is shape of the sphere. S-p-h-e-r-e, sphere.

And these beads too a sphere.

And these beads too a sphere.

You are looking at the ice-creams Starry.

You are looking at the ice-creams Starry.

They are cones.

They are cones.

And these candles Starry, are like cylinders.

And these candles Starry, are like cylinders.

So Starry, what are the different shapes that we have learnt at this party today?

So Starry, what are the different shapes that we have learnt at this party today?

Yes, we have learnt the c-u-b-e, cube.

Yes, we have learnt the c-u-b-e, cube.

The c-o-n-e, cone.

The c-o-n-e, cone.

The c-y-l-i-n-d-e-r, cylinder.

The c-y-l-i-n-d-e-r, cylinder.

The s-p-h-e-r-e, sphere.

The s-p-h-e-r-e, sphere.

Now let’s do an activity together!

Now let’s do an activity together!

Can you identify the shapes?

Can you identify the shapes?

Let’s begin!

Let’s begin!

This ball is a sphere.

This ball is a sphere.

The dice is in the shape of the cube.

The dice is in the shape of the cube.

And this is a cone.

And this is a cone.

Now Starry, this present is in the shape of the cylinder.

Now Starry, this present is in the shape of the cylinder.

Oh.. .and a cube, a cube Starry!

Oh.. .and a cube, a cube Starry!

A bead is a sphere Starry.

A bead is a sphere Starry.

This beautiful cake is in the shape of cylinder.

This beautiful cake is in the shape of cylinder.

This is a rubik’s cube, c-u-b-e Starry.

This is a rubik’s cube, c-u-b-e Starry.

And in this activity Starry, we have to colour the shape.

And in this activity Starry, we have to colour the shape.

The cube will be yellow.

The cube will be yellow.

The sphere will be red.

The sphere will be red.

The cylinder – green.

The cylinder – green.

And the cone – blue.

And the cone – blue.

Let’s begin with the cube. There are 1-2-3-4 cubes, let’s colour them yellow.

Let’s begin with the cube. There are 1-2-3-4 cubes, let’s colour them yellow.

Next the sphere to be coloured red 1-2-3 spheres.

Next the sphere to be coloured red 1-2-3 spheres.

Now these cylinders 1-2-3 are green colour.

Now these cylinders 1-2-3 are green colour.

Finally the cones 1-2 to be coloured blue.

Finally the cones 1-2 to be coloured blue.

Very good Starry!

Very good Starry!

Starry, wasn’t that fun be able to identify the shapes of the party, cubes, cylinder s, spheres, and cones are different shapes.

Starry, wasn’t that fun be able to identify the shapes of the party, cubes, cylinder s, spheres, and cones are different shapes.