Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 11: Practising addition 11 to 14

(Thực hiện phép cộng từ 11 đến 14)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học Practising addition 11 to 14 của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 11: Practising addition 11 to 14

Starry, do you remember the different addition stories we learnt about the number 6 7 8 9 and even 10.

Starry, do you remember the different addition stories we learnt about the number 6 7 8 9 and even 10.

Remember 9 plus 1 equal to 10, and 1 plus 9 also equal to 10.

Remember 9 plus 1 equal to 10, and 1 plus 9 also equal to 10.

Yes, and 7 plus 3 equal to 10, and 3 plus 7 also equal to 10.

Yes, and 7 plus 3 equal to 10, and 3 plus 7 also equal to 10.

And of course, 6 plus 4 equal to 10, and 4 plus 6 also equal to 10.

And of course, 6 plus 4 equal to 10, and 4 plus 6 also equal to 10.

I haven’t forgotten 5 plus 5 equal to 10.

I haven’t forgotten 5 plus 5 equal to 10.

Today, we will practice some more addition Starry with the numbers 11 12 13 14.

Today, we will practice some more addition Starry with the numbers 11 12 13 14.

Let’s begin by counting these red flowers and adding them together to get the number eleven.

Let’s begin by counting these red flowers and adding them together to get the number eleven.

Here are 1 2 3 4 5 6 flowers and 1 2 3 4 5 flowers.

Here are 1 2 3 4 5 6 flowers and 1 2 3 4 5 flowers.

That 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 flowers all together. So 6 plus 5 is 11.

That 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 flowers all together. So 6 plus 5 is 11.

Remember Starry in addition the order of the number is not important.

Remember Starry in addition the order of the number is not important.

So 5 plus 6 is also equal to 11.

So 5 plus 6 is also equal to 11.

And now the orange flowers 1 2 3 4 5 6 7 orange flowers plus 4 orange flowers equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 flowers,

And now the orange flowers 1 2 3 4 5 6 7 orange flowers plus 4 orange flowers equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 flowers,

7 plus 4 equal 11, and 4 plus 11 also equal 11.

7 plus 4 equal 11, and 4 plus 11 also equal 11.

Next the blue flowers 1 2 3 4 5 6 7 8 flowers plus 1 2 3 flowers that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 flowers,

Next the blue flowers 1 2 3 4 5 6 7 8 flowers plus 1 2 3 flowers that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 flowers,

8 plus 3 equal 11, and 3 plus 8 also equal 11.

8 plus 3 equal 11, and 3 plus 8 also equal 11.

Finally the yellow flower Starry,

Finally the yellow flower Starry,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 flowers and 1 2 flowers that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 flowers all together.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 flowers and 1 2 flowers that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 flowers all together.

So 9 plus 2 equal 11, and again 2 plus 9 also equal to 11. It’s that like the stories of 11.

So 9 plus 2 equal 11, and again 2 plus 9 also equal to 11. It’s that like the stories of 11.

Starry, do you remember the number 12?

Starry, do you remember the number 12?

Ok, now we will add beads of different amounts to get the number 12.

Ok, now we will add beads of different amounts to get the number 12.

1 2 3 4 5 6 7 red beads plus 1 2 3 4 5 red beads is 12 beads, 7 plus 5 equal 12, and 5 plus 7 equal 12.

1 2 3 4 5 6 7 red beads plus 1 2 3 4 5 red beads is 12 beads, 7 plus 5 equal 12, and 5 plus 7 equal 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 blue beads plus 1 2 3 4 blue beads equal 12 beads.

1 2 3 4 5 6 7 8 blue beads plus 1 2 3 4 blue beads equal 12 beads.

8 plus 4 equal 12, and 4 plus 8 equal 12.

8 plus 4 equal 12, and 4 plus 8 equal 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 green beads plus 1 2 3 green beads equal 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 green beads plus 1 2 3 green beads equal 12.

9 plus 3 equal 12, and 3 plus 9 equal 12.

9 plus 3 equal 12, and 3 plus 9 equal 12.

Now, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yellow beads plus 1 2 yellow beads is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 beads.

Now, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yellow beads plus 1 2 yellow beads is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 beads.

10 plus 2 equal 12, and 2 plus 10 equal 12.

10 plus 2 equal 12, and 2 plus 10 equal 12.

Finally, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 purple beads plus 1 purple beads equal 12 beads,

Finally, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 purple beads plus 1 purple beads equal 12 beads,

11 plus 1 equal 12, and 1 plus 11 equal 12. That is stories of 12.

11 plus 1 equal 12, and 1 plus 11 equal 12. That is stories of 12.

Starry, here are different addition that given at the number 13.

Starry, here are different addition that given at the number 13.

1 2 3 4 5 6 7 black kites plus 1 2 3 4 5 6 black kites equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kites,

1 2 3 4 5 6 7 black kites plus 1 2 3 4 5 6 black kites equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kites,

7 plus 6 equal 13, and 6 plus 7 also equal 13.

7 plus 6 equal 13, and 6 plus 7 also equal 13.

1 2 3 4 5 6 7 8 white kites plus 1 2 3 4 5 white kites also equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kites,

1 2 3 4 5 6 7 8 white kites plus 1 2 3 4 5 white kites also equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kites,

8 plus 5 is 13, and 5 plus 8 is also 13.

8 plus 5 is 13, and 5 plus 8 is also 13.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 red kites plus 1 2 3 4 red kites equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kites,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 red kites plus 1 2 3 4 red kites equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kites,

so 9 plus 4 equal 13, and 4 plus 9 also equal 13.

so 9 plus 4 equal 13, and 4 plus 9 also equal 13.

And now Starry, we will add different objects to get the number 14.

And now Starry, we will add different objects to get the number 14.

1 2 3 4 5 6 7 white balls plus 1 2 3 4 5 6 7 white balls equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 balls, 7 plus 7 equal 14.

1 2 3 4 5 6 7 white balls plus 1 2 3 4 5 6 7 white balls equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 balls, 7 plus 7 equal 14.

1 2 3 4 5 6 7 8 blue balls plus 1 2 3 4 5 6 blue balls equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 balls,

1 2 3 4 5 6 7 8 blue balls plus 1 2 3 4 5 6 blue balls equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 balls,

8 plus 6 equal 14, and 6 plus 8 equal 14.

8 plus 6 equal 14, and 6 plus 8 equal 14.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 red balls plus 1 2 3 4 red balls equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 red balls.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 red balls plus 1 2 3 4 red balls equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 red balls.

Now let’s do another activity together.

Now let’s do another activity together.

Here are some flowers, write a number in each blank to make the total equal to the number in the centre.

Here are some flowers, write a number in each blank to make the total equal to the number in the centre.

Shall we begin. The yellow flower with number 11 at it centre.

Shall we begin. The yellow flower with number 11 at it centre.

8 + __ = 11, 8 + 3 =11; __+ 9 =11, 2 + 9 = 11; 5 + __= 11, 5 + 6 = 11; __+ 7 = 11, 4 + 7 =11.

8 + __ = 11, 8 + 3 =11; __+ 9 =11, 2 + 9 = 11; 5 + __= 11, 5 + 6 = 11; __+ 7 = 11, 4 + 7 =11.

Easy, this is did Starry.

Easy, this is did Starry.

Now the red flower with the number 12 at its centre.

Now the red flower with the number 12 at its centre.

__+7 = 12, 5 + 7 =12; 8 + __ = 12, 8 + 4 =12; 6 + __ =12, 6 + 6 =12; __ + 9 = 12, 3 + 9 = 12.

__+7 = 12, 5 + 7 =12; 8 + __ = 12, 8 + 4 =12; 6 + __ =12, 6 + 6 =12; __ + 9 = 12, 3 + 9 = 12.

This is little blue flower has just 3 petal with the number 13 at its centre.

This is little blue flower has just 3 petal with the number 13 at its centre.

7 + __ = 13, 7 + 6 =13; __ + 9 =13, 4 + 9 =13; 5 + __ =13, 5 + 8 = 13.

7 + __ = 13, 7 + 6 =13; __ + 9 =13, 4 + 9 =13; 5 + __ =13, 5 + 8 = 13.

Finally, the orange flower Starry with the number 14 in the centre.

Finally, the orange flower Starry with the number 14 in the centre.

8 + __ = 14, 8 + 6 = 14; __ + 9 =14, 5 + 9 = 14; 7 + __ =14, 7 + 7 =14.

8 + __ = 14, 8 + 6 = 14; __ + 9 =14, 5 + 9 = 14; 7 + __ =14, 7 + 7 =14.

Wasn’t that fun Starry? Adding different number to get the same number 11 12 13 and 14.

Wasn’t that fun Starry? Adding different number to get the same number 11 12 13 and 14.