Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 12: Practising addition 15 to 18

(Thực hiện phép cộng từ 15 đến 18)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học Practising addition 15 to 18 của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 12: Practising addition 15 to 18

Starry, all these kites different, they have numbers on them.

Starry, all these kites different, they have numbers on them.

Let us read the numbers out aloud. 1 and 5, 15, 1 and 6, 16, 1 and 7, 17, 1 and 8, 18.

Let us read the numbers out aloud. 1 and 5, 15, 1 and 6, 16, 1 and 7, 17, 1 and 8, 18.

That are 15 16 17 and 18. Hey, this kite has different size on it.

That are 15 16 17 and 18. Hey, this kite has different size on it.

Do you remember plus sign Starry? We use it when we do addition.

Do you remember plus sign Starry? We use it when we do addition.

Today, Starry, we will practice addition with numbers 15 16 17 and 18.

Today, Starry, we will practice addition with numbers 15 16 17 and 18.

Now look at these kites Starry, the numbers on each kite has to add up to 15.

Now look at these kites Starry, the numbers on each kite has to add up to 15.

Let’s take the first kite, 6 plus __ equal 15, from 6 Starry, we count forward to read 15.

Let’s take the first kite, 6 plus __ equal 15, from 6 Starry, we count forward to read 15.

7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, we have counted 9 number Starry, so 6 + 9 = 15.

7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, we have counted 9 number Starry, so 6 + 9 = 15.

And now the next kite Starry. 8 + __ = 15.

And now the next kite Starry. 8 + __ = 15.

Counting forward from 8 we get 9 10 11 12 13 14 15. That 7 Starry. So 8 + 7 =15.

Counting forward from 8 we get 9 10 11 12 13 14 15. That 7 Starry. So 8 + 7 =15.

This set of number Starry has to add up to the number 16. 8 + __ =16.

This set of number Starry has to add up to the number 16. 8 + __ =16.

Counting forward 9 10 11 12 13 14 15 16. That 8 number. So 8 + 8 =16.

Counting forward 9 10 11 12 13 14 15 16. That 8 number. So 8 + 8 =16.

And this kite has 9 + __ =16. That 10 11 12 13 14 15 16, we have counted 7 number Starry.

And this kite has 9 + __ =16. That 10 11 12 13 14 15 16, we have counted 7 number Starry.

So 9 + 7 = 16. Another kite Starry, you’re the number has to add up to 17. 9 + __ =17.

So 9 + 7 = 16. Another kite Starry, you’re the number has to add up to 17. 9 + __ =17.

Counting Starry 10 11 12 13 14 15 16 17. That 8 number, 9 + 8 = 17.

Counting Starry 10 11 12 13 14 15 16 17. That 8 number, 9 + 8 = 17.

In this kite Starry, the number has to add up to 18. 9 + __ =18.

In this kite Starry, the number has to add up to 18. 9 + __ =18.

Let us start counting Starry, 10 11 12 13 14 15 16 17 18. That 9 number, so 9 + 9 =18.

Let us start counting Starry, 10 11 12 13 14 15 16 17 18. That 9 number, so 9 + 9 =18.

And now do activity. Fill in the blank with the correct numbers.

And now do activity. Fill in the blank with the correct numbers.

Don’t forget to count forward to read the number Starry.

Don’t forget to count forward to read the number Starry.

1. 9 + __ = 15

1. 9 + __ = 15

The next one is

The next one is

2. 7 + __ = 16

2. 7 + __ = 16

3. 8 + __ = 17

3. 8 + __ = 17

4. 7 + __ = 15

4. 7 + __ = 15

And the last one that

And the last one that

5. __ + 9 = 18

5. __ + 9 = 18