Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 13: Addition of three digit number

(Phép cộng của số có 3 chữ số)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học Addition of three digit number của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 13: Addition of three digit number

Starry, yesterday we were counted money from your BG bank.

Starry, yesterday we were counted money from your BG bank.

There were 575 rupees, here you can add 120 rupees more.

There were 575 rupees, here you can add 120 rupees more.

What are you thinking Starry?

What are you thinking Starry?

Oh, you are try a list you done it a mount in your BG bank.

Oh, you are try a list you done it a mount in your BG bank.

Starry, the addition of three digit numbers is the same addition of two digit numbers.

Starry, the addition of three digit numbers is the same addition of two digit numbers.

Come! Let’s add 575 rupees and 120 rupees.

Come! Let’s add 575 rupees and 120 rupees.

First, we shall arrange the numbers in the proper columns.

First, we shall arrange the numbers in the proper columns.

Let’s write the digit 5 in the hundred column, 7 in the tens column and 5 in the units column,

Let’s write the digit 5 in the hundred column, 7 in the tens column and 5 in the units column,

from the number 120, digit 1 is written below 5 in the hundreds column, digit 2 is written below 7 in the tens column,

from the number 120, digit 1 is written below 5 in the hundreds column, digit 2 is written below 7 in the tens column,

and 0 is written below 5 in the units column.

and 0 is written below 5 in the units column.

What should we do now?

What should we do now?

Yes, now we shall add the digit in the units place,

Yes, now we shall add the digit in the units place,

5 + 0 =5, next plus are the digit in the tens place, 7 tens plus 2 tens equal 9 tens,

5 + 0 =5, next plus are the digit in the tens place, 7 tens plus 2 tens equal 9 tens,

5 hundreds plus 1 hundred equals to 6 hundreds.

5 hundreds plus 1 hundred equals to 6 hundreds.

So Starry, now you have total of 695 rupees.

So Starry, now you have total of 695 rupees.

Starry, come! Let’s solve of you more example of adding three digit numbers. Add 532 + 216.

Starry, come! Let’s solve of you more example of adding three digit numbers. Add 532 + 216.

The first step, it’s to arrange the number vertically and proper column and solve.

The first step, it’s to arrange the number vertically and proper column and solve.

Now Starry, from which column should we start adding?

Now Starry, from which column should we start adding?

Yes, start adding the units place first. 2 units plus 6 units equals to 8 units.

Yes, start adding the units place first. 2 units plus 6 units equals to 8 units.

Now add the tens place digit, 3 tens plus 1 tens equals 4 tens.

Now add the tens place digit, 3 tens plus 1 tens equals 4 tens.

Next, 5 hundreds plus 2 hundreds equal 7 hundreds.

Next, 5 hundreds plus 2 hundreds equal 7 hundreds.

What is the final answer Starry? Yes, 532 plus 216 equals 748.

What is the final answer Starry? Yes, 532 plus 216 equals 748.

Now Starry can you just suggest which two numbers should add?

Now Starry can you just suggest which two numbers should add?

Ok, let’s find 415 and 263. Starry see!! I have arranged the numbers in proper column.

Ok, let’s find 415 and 263. Starry see!! I have arranged the numbers in proper column.

Now let’s add the units place digit, 5 units plus 3 units equal 8 units.

Now let’s add the units place digit, 5 units plus 3 units equal 8 units.

Now let’s add the tens place digit, 1 tens plus 6 tens equals to 7 tens,

Now let’s add the tens place digit, 1 tens plus 6 tens equals to 7 tens,

finally we add the hundreds place digit, 4 hundreds plus 2 hundreds equals to 6 hundreds.

finally we add the hundreds place digit, 4 hundreds plus 2 hundreds equals to 6 hundreds.

So 415 plus 263 equal 678.

So 415 plus 263 equal 678.

So Starry, even if the number are big, they can be easily if they are arranged in proper column.

So Starry, even if the number are big, they can be easily if they are arranged in proper column.

In the next example, the numbers have already been arranged in the proper column, just fill the empty boxes.

In the next example, the numbers have already been arranged in the proper column, just fill the empty boxes.

In the first example add 806 and 123. Tell me the answer Starry?

In the first example add 806 and 123. Tell me the answer Starry?

Yes, 6 units plus 3 units equal 9 units, 0 tens plus 2 tens equal 2 tens,

Yes, 6 units plus 3 units equal 9 units, 0 tens plus 2 tens equal 2 tens,

and 8 hundreds plus 1 hundred equals 9 units.

and 8 hundreds plus 1 hundred equals 9 units.

So Starry 806 plus 123 equal 929. Fill in the boxes in the given example.

So Starry 806 plus 123 equal 929. Fill in the boxes in the given example.

253 plus 520, are you solve this one Starry?

253 plus 520, are you solve this one Starry?

Yes, 3 units plus 0 units easy equal to 3 units, 5 tens plus 2 tens equal 7 tens,

Yes, 3 units plus 0 units easy equal to 3 units, 5 tens plus 2 tens equal 7 tens,

2 hundreds plus 5 hundreds equasl to7 hundred.

2 hundreds plus 5 hundreds equasl to7 hundred.

So Starry 253 plus 520 equal 773. Wasn’t this addition simple Starry?

So Starry 253 plus 520 equal 773. Wasn’t this addition simple Starry?

Ok keep practicing!

Ok keep practicing!