Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 14: Expanded addition of three digit number

(Mở rộng phép cộng có 3 chữ số)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học Expanded addition of three digit number của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 14: Expanded addition of three digit number

Hi Starry! Let’s provide how to write the expanded form of two digit numbers.

Hi Starry! Let’s provide how to write the expanded form of two digit numbers.

Look at the two digit numbers. Let’s see how quickly write the expanded form.

Look at the two digit numbers. Let’s see how quickly write the expanded form.

The expanded form 57 is 50 + 7, the expanded form of 29 is 20 + 9,

The expanded form 57 is 50 + 7, the expanded form of 29 is 20 + 9,

the expanded form of 86 is 80 + 6, the expanded form of 34 is 30 + 4.

the expanded form of 86 is 80 + 6, the expanded form of 34 is 30 + 4.

Very good Starry! That was very quick.

Very good Starry! That was very quick.

Now let’s learn how to expanded of three digit numbers.

Now let’s learn how to expanded of three digit numbers.

Expanded form of three digit number.

Expanded form of three digit number.

Let’s take the number 418, 4 is in the hundred place, so it place value is 400,

Let’s take the number 418, 4 is in the hundred place, so it place value is 400,

1 is the tens place, so it place value is 10, 8 is the units place, so it place value is 8.

1 is the tens place, so it place value is 10, 8 is the units place, so it place value is 8.

So the expanded form 418 is 400 + 10 + 8. Let’s take another number 707.

So the expanded form 418 is 400 + 10 + 8. Let’s take another number 707.

7 is in the hundred place, so it place value is 700, 0 is in the tens place,

7 is in the hundred place, so it place value is 700, 0 is in the tens place,

so it place value is 0, 7 is in the unit place, so it place value is 7.

so it place value is 0, 7 is in the unit place, so it place value is 7.

So the expanded form 707 is 700 + 0 + 7.

So the expanded form 707 is 700 + 0 + 7.

Now Starry, look at these expanded form of some numbers.

Now Starry, look at these expanded form of some numbers.

The expanded form of 455 is 400 + 50 + 5.

The expanded form of 455 is 400 + 50 + 5.

The expanded form of 800 is 800 + 0 + 0. The expanded form of 333 is 300 + 30 + 3.

The expanded form of 800 is 800 + 0 + 0. The expanded form of 333 is 300 + 30 + 3.

Let’s do an activity. Write the expanded form of the given numbers.

Let’s do an activity. Write the expanded form of the given numbers.

The expanded form of 564 is 500 + 60 + 4. The expanded form of 319 is 300 + 10 + 9.

The expanded form of 564 is 500 + 60 + 4. The expanded form of 319 is 300 + 10 + 9.

The expanded form of 207 is 200 + 0 + 7.

The expanded form of 207 is 200 + 0 + 7.

The expanded form of 888 is 800 + 80 + 8. The expanded form of 600 is 600 + 0 + 0.

The expanded form of 888 is 800 + 80 + 8. The expanded form of 600 is 600 + 0 + 0.