Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 16: Subtracing without borrowing

(Phép trừ không cần vay mượn)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học Subtracing without borrowing của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 16: Subtracing without borrowing

Starry, we have learnt the addition of two digit number using vertical arrangement.

Starry, we have learnt the addition of two digit number using vertical arrangement.

Now we shall learn subtraction two digit number in the same way.

Now we shall learn subtraction two digit number in the same way.

Tell me Starry, do you remember how to arrange the numbers in their proper columns?

Tell me Starry, do you remember how to arrange the numbers in their proper columns?

Ok, then concern the example, 76 minus 42.

Ok, then concern the example, 76 minus 42.

First arrange the numbers in the appropriate columns.

First arrange the numbers in the appropriate columns.

Yes, we shall write 7 in the tens column, and 6 in the units column.

Yes, we shall write 7 in the tens column, and 6 in the units column.

Then we shall write the digit 4 in the tens column below 7, and 2 below 6 in the units column.

Then we shall write the digit 4 in the tens column below 7, and 2 below 6 in the units column.

Now let’s do subtraction. First, we shall subtract the digit in the units place,

Now let’s do subtraction. First, we shall subtract the digit in the units place,

6 minus 2 is 4, write 4 in the units place of the answer.

6 minus 2 is 4, write 4 in the units place of the answer.

What should we do next Starry?

What should we do next Starry?

Yes, let’s subtract 7 tens minus 4 tens we get 3 tens. So 76 minus 42 equals 34.

Yes, let’s subtract 7 tens minus 4 tens we get 3 tens. So 76 minus 42 equals 34.

Next solve the next example. It is 49 minus 18.

Next solve the next example. It is 49 minus 18.

We shall first arrange the numbers in their proper columns as on.

We shall first arrange the numbers in their proper columns as on.

What is the first step Starry? Yes, let’s subtract units, so 9 minus 8 equals 1.

What is the first step Starry? Yes, let’s subtract units, so 9 minus 8 equals 1.

Next, we subtract the digit in the tens place, so 4 minus 1 give 3.

Next, we subtract the digit in the tens place, so 4 minus 1 give 3.

Hence, 49 minus 18 equals to 31.

Hence, 49 minus 18 equals to 31.

Do you want some more example Starry? Ok, then subtract 40 from 85.

Do you want some more example Starry? Ok, then subtract 40 from 85.

Here again, we shall first arrange the numbers vertically.

Here again, we shall first arrange the numbers vertically.

Now, we subtract the digit in the units place.

Now, we subtract the digit in the units place.

Hey Starry, we have to subtract 0 from 5.

Hey Starry, we have to subtract 0 from 5.

We have learnt that if we have to subtract 0 from any number then answer is the number itself.

We have learnt that if we have to subtract 0 from any number then answer is the number itself.

So what will be 5 minus 0 Starry? Yes, 5.

So what will be 5 minus 0 Starry? Yes, 5.

Now 8 tens minus 4 tens equals 4 tens. That 85 minus 40 equals to 45.

Now 8 tens minus 4 tens equals 4 tens. That 85 minus 40 equals to 45.

The next example is 88 minus 63. See Starry, the numbers have already been arranged vertically.

The next example is 88 minus 63. See Starry, the numbers have already been arranged vertically.

Now, do subtraction quickly.

Now, do subtraction quickly.

Yes, 8 units minus 3 units equals to 5 units, 8 tens minus 6 tens equals to 2 tens.

Yes, 8 units minus 3 units equals to 5 units, 8 tens minus 6 tens equals to 2 tens.

So 88 minus 63 equals to 25. Now let’s solve the last example Starry.

So 88 minus 63 equals to 25. Now let’s solve the last example Starry.

Umm, subtract 57 from 36. Which number should we arrange first Starry?

Umm, subtract 57 from 36. Which number should we arrange first Starry?

Yes, 57. Write 5 in the tens column, and 7 in the units column.

Yes, 57. Write 5 in the tens column, and 7 in the units column.

Now let’s arrange the number 36. What will be 7 units minus 6 units Starry?

Now let’s arrange the number 36. What will be 7 units minus 6 units Starry?

Yes, 1 units. Now, we shall subtract 3 tens from 5, we get the answer 2 tens.

Yes, 1 units. Now, we shall subtract 3 tens from 5, we get the answer 2 tens.

So on subtracting 57 from 36 we get the answer 21.

So on subtracting 57 from 36 we get the answer 21.

Starry, remember to arrange the numbers properly to get correct answer.

Starry, remember to arrange the numbers properly to get correct answer.