Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 17: Subtracing with borrowing

(Phép trừ cần vay mượn)

 

Các em làm quen với một số thuật ngữ cơ bản của số học trong bài học Subtracing with borrowing của môn Toán bằng Tiếng anh nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 17: Subtracing with borrowing

Starry, what are you thinking about?

Starry, what are you thinking about?

Oh, so you are solve the example of subtraction.

Oh, so you are solve the example of subtraction.

Starry, seem to have forgotten how to subtract by borrowing, right? Ok, let’s practices.

Starry, seem to have forgotten how to subtract by borrowing, right? Ok, let’s practices.

Let’s begin 53 minus 7. Now, 3 units minus 7 units is not possible as 3 is less than 7.

Let’s begin 53 minus 7. Now, 3 units minus 7 units is not possible as 3 is less than 7.

So we need to take help from the digit in the tens place.

So we need to take help from the digit in the tens place.

That is we need to borrow a ten from the tens place.

That is we need to borrow a ten from the tens place.

So, the tens place now has 1 less, that is 4.

So, the tens place now has 1 less, that is 4.

But the units place has tens more, so instant of 3 has 13.

But the units place has tens more, so instant of 3 has 13.

Now, let’s subtract 13 minus 7 equals 6, we write 6 in the units place.

Now, let’s subtract 13 minus 7 equals 6, we write 6 in the units place.

Now, the 4 in the tens place has no number below it for subtracting,

Now, the 4 in the tens place has no number below it for subtracting,

so we the 4 in the tens place of the answer.

so we the 4 in the tens place of the answer.

So the answer is 46.

So the answer is 46.

Have you follow Starry? Good! Let’s try this 70 minus 34.

Have you follow Starry? Good! Let’s try this 70 minus 34.

Observe the units place, 0 is smaller than 4.

Observe the units place, 0 is smaller than 4.

So from 0 we cannot subtract 4, we borrow ten from the tens place,

So from 0 we cannot subtract 4, we borrow ten from the tens place,

the digit in the tens is reduce by 1, and become 6.

the digit in the tens is reduce by 1, and become 6.

But the units place is increase by 10, and become 10.

But the units place is increase by 10, and become 10.

Now 10 units minus 4 units equals 6.

Now 10 units minus 4 units equals 6.

And 6 tens minus 3 tens equals 3. So 70 – 34 = 36.

And 6 tens minus 3 tens equals 3. So 70 – 34 = 36.

Now Starry, look at this example 421 minus 159. Here 1 unit is less than 9 units.

Now Starry, look at this example 421 minus 159. Here 1 unit is less than 9 units.

So we borrow a ten, the digit in the tens place is reduce by 1,

So we borrow a ten, the digit in the tens place is reduce by 1,

and the digit in the units place is increase by 10 and become 11.

and the digit in the units place is increase by 10 and become 11.

11 minus 9 equals 2. Observe that, the 1 tens is less than 5 tens.

11 minus 9 equals 2. Observe that, the 1 tens is less than 5 tens.

So we need to borrow again.

So we need to borrow again.

But this time from the hundreds place, so the hundreds place is reduce by 1 to become 3.

But this time from the hundreds place, so the hundreds place is reduce by 1 to become 3.

The tens place is now increase by 10 and become 11, 11 tens minus 5 tens equals 6 tens.

The tens place is now increase by 10 and become 11, 11 tens minus 5 tens equals 6 tens.

Since the digit 4 in the hundreds place is reduce by 1 it become 3.

Since the digit 4 in the hundreds place is reduce by 1 it become 3.

Now, 3 hundreds minus 1 hundreds equals 2 hundreds. So 421 – 159 = 262.

Now, 3 hundreds minus 1 hundreds equals 2 hundreds. So 421 – 159 = 262.

Let’s see another example 500 minus 126.

Let’s see another example 500 minus 126.

If you observe carefully, 0 units is less than 6 units.

If you observe carefully, 0 units is less than 6 units.

We cannot subtract 6 from 0. We need to borrow from the tens place.

We cannot subtract 6 from 0. We need to borrow from the tens place.

But look, even the tens place has 0.

But look, even the tens place has 0.

So we cannot borrow from the tens place either.

So we cannot borrow from the tens place either.

Now, what do we do? Starry, we now go to the hundreds place.

Now, what do we do? Starry, we now go to the hundreds place.

The hundreds place has 5, we borrow ten for the tens place.

The hundreds place has 5, we borrow ten for the tens place.

Hence, the hundreds place now has 4, and the tens place now has 10,

Hence, the hundreds place now has 4, and the tens place now has 10,

we now borrow a ten from the tens place for the units place.

we now borrow a ten from the tens place for the units place.

The tens place is left with 9.

The tens place is left with 9.

Now 10 minus 6 equals 4, 9 minus 2 equal 7, and 4 minus 1 equal 3.

Now 10 minus 6 equals 4, 9 minus 2 equal 7, and 4 minus 1 equal 3.

So the different is 374. Is it borrowing easy Starry?

So the different is 374. Is it borrowing easy Starry?

Oh, so you want to solve another example 823 minus 269.

Oh, so you want to solve another example 823 minus 269.

Now 3 units has smaller than 9 units. Hence, we cannot subtract 9 from 3.

Now 3 units has smaller than 9 units. Hence, we cannot subtract 9 from 3.

So what do we do Starry? Right! We borrow ten from the tens place,

So what do we do Starry? Right! We borrow ten from the tens place,

from 3 tens when we subtract 1 tens we get 2 tens.

from 3 tens when we subtract 1 tens we get 2 tens.

This 1 tens when we add to 2 units we get 12 units.

This 1 tens when we add to 2 units we get 12 units.

Now 12 is greater than 9. So 12 minus 9 equal 3.

Now 12 is greater than 9. So 12 minus 9 equal 3.

Observe the tens place Starry, it has 2 tens less than 6 tens.

Observe the tens place Starry, it has 2 tens less than 6 tens.

So we borrow ten from the hundreds place.

So we borrow ten from the hundreds place.

The hundreds place has 8, when we borrow tens, the hundreds place become 7,

The hundreds place has 8, when we borrow tens, the hundreds place become 7,

and the tens place become 10 plus 2 equal 12.

and the tens place become 10 plus 2 equal 12.

So 12 tens minus 6 tens equal 6, and 7 hundreds minus 2 hundreds equals 5 hundreds.

So 12 tens minus 6 tens equal 6, and 7 hundreds minus 2 hundreds equals 5 hundreds.

So the different is 563.

So the different is 563.

Now let’s quickly go to what we have learn today. Subtract 312 minus 113.

Now let’s quickly go to what we have learn today. Subtract 312 minus 113.

We cannot subtract 3 from 1. So we borrow 1 ten from the tens place.

We cannot subtract 3 from 1. So we borrow 1 ten from the tens place.

Now the tens place is left with 1 ten, and the units place is 10 plus 1 that is 11.

Now the tens place is left with 1 ten, and the units place is 10 plus 1 that is 11.

So 11 minus 3 equals 8.

So 11 minus 3 equals 8.

Now 1 ten minus 1 ten equals 0 ten, and 3 hundreds minus 1 hundred equals 2 hundreds.

Now 1 ten minus 1 ten equals 0 ten, and 3 hundreds minus 1 hundred equals 2 hundreds.

So the different is 208.

So the different is 208.

Let’s solve this 802 minus 486.

Let’s solve this 802 minus 486.

Now, we cannot subtract 6 from 2, so we go to the tens place for borrowing.

Now, we cannot subtract 6 from 2, so we go to the tens place for borrowing.

But the tens place has 0, so we go to the hundreds place to borrow,

But the tens place has 0, so we go to the hundreds place to borrow,

now 8 hundreds become 7 hundreds, and 0 tens become 10 tens,

now 8 hundreds become 7 hundreds, and 0 tens become 10 tens,

we borrow a ten for the units so we get 9 tens, and 10 plus 2 units that is 12 units,

we borrow a ten for the units so we get 9 tens, and 10 plus 2 units that is 12 units,

12 minus 6 is 6, 9 minus 8 equals 1, and 7 minus 4 equals 3.

12 minus 6 is 6, 9 minus 8 equals 1, and 7 minus 4 equals 3.

So the different is 316.

So the different is 316.

Let’s try this one 444 minus 8. 4 units are less than 8 units. So we cannot subtract 8 from 4.

Let’s try this one 444 minus 8. 4 units are less than 8 units. So we cannot subtract 8 from 4.

So we borrow from the tens place, the tens place become 3,

So we borrow from the tens place, the tens place become 3,

and the units place become 10 plus 4 that is 14. Now 14 minus 8 equals 6.

and the units place become 10 plus 4 that is 14. Now 14 minus 8 equals 6.

In the tens place and the hundreds place there is no number to be subtractive.

In the tens place and the hundreds place there is no number to be subtractive.

So we write down 43 as this. So the different is 436.

So we write down 43 as this. So the different is 436.

Good! You have pick up subtraction very quickly.

Good! You have pick up subtraction very quickly.